07-09-2010

Christelijk Beleid


Zoals u allen weet kent het Nederlandse bestel drie uitgesproken christelijke politieke partijen. Toch stemmen niet alle christenen op deze partijen, hoewel het vaak wel vanzelfsprekend lijkt. Vaak rijst dan de vraag bij christenen die wel op een christelijke partij stemmen of je dat als christen wel kunt doen. Dit omdat er altijd wel (althans binnen het Nederlandse bestel) een aantal punten in de programma's staat, vooral op de (medisch-)ethische gronden, die vaak als niet in lijn met de Bijbel gezien worden. Toch denk ik dat dit wel kan, ik zal hieronder daarom proberen uit te leggen waarom ik bijvoorbeeld op GroenLinks stem.

Net als de meeste dispuutsleden vind ik het, als christen, erg belangrijk dat er in Den Haag en de andere lagen van het politieke bestel een in mijn ogen christelijk geluid doorklinkt in de besluitvorming. Ik vind het van belang dat de (Bijbelse) waarden die ik belangrijk acht ook in het beleid zichtbaar worden, en om dat te bereiken wil ik graag op een politicus stemmen die dit geluid laat horen. 

In de Bijbel vind ik zeer duidelijk een solidair geluid doorklinken. Zo zijn de tienden een duidelijk deel van een aantal wetten en is omzien naar de naaste een waarde die in de evangeliën zeker doorklinkt. Dit is een van de redenen dat ik dan ook graag zie dat een politieke partij een progressief belastingstelsel nastreeft waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De overheid heeft mijns inziens de beste positie om te zien waar onze minder rijke naasten ondersteuning nodig hebben en ik denk dat we hen via die weg het effectiefst helpen kunnen. Een overheid die dus omziet naar de burgers in het land. Dit idee vind ik in de politiek van GroenLinks zeker terug. Met vooruitstrevende maar goed doordachte plannen heeft GroenLinks denk ik als een van de weinige partijen een sluitende èn sociale alternatieve begroting gepresenteerd waarin daar zeker aandacht voor is. 

Omzien naar de naaste betekent, mijns inziens, naast de naaste in je eigen land, ook omzien naar de naaste in de rest van de wereld. En dat is iets wat getuige de armoede in de derde wereld, nog steeds veel te weinig gebeurt. Ik ben van mening dat het systeem van huidige ontwikkelingssamenwerking veel te ver tekort schiet wat betreft het effectief oplossen van het probleem. Als Nederland zijn we o zo trots dat we wel 0,7% van ons BBP aan ontwikkelingssamenwerking uitgeven, maar dat is helaas niet genoeg wanneer het systeem dat de armoede veroorzaakt (naar mijn mening) niet wordt aangepakt (ik doel op protectionisme). Helaas zijn er maar weinig partijen die daadwerkelijk concrete plannen hebben om dit systeem op een andere manier in te vullen. Er staan bij hen duidelijke strengere doelstellingen in het beleid op het vlak van internationale samenwerking. Deze hebben als doel de economische positie van de ontwikkelingslanden landen sterk te verbeteren. Centraal staan hierbij de millenniumdoelen en een wereldwijd integraal milieubeleid. Dit met in ogenschouw gehouden de rol van samenwerking onderling. GroenLinks ziet kansen in een verhoging van het budget, waarbij Milieu nauw verweven is met de millenniumdoelen. 1,5% van het BBP wordt hierbij geraamd. Echter duidelijk op een andere wijze dus dan dit nu besteedt wordt. (vb. vredesmissies vallen niet onder ontwikkelingssamenwerking) (U kunt me over dit onderwerp vragen op een ander moment, maar ik vrees dat dat iets te uitgebreid wordt voor een stukje op deze weblog). 

Daarnaast staat GroenLinks ook niet per definitie negatief tegenover een toetreding van Turkije tot de EU, iets wat ik ook zeker verstandig acht. Natuurlijk zijn er enkele problemen die moeten worden opgelost voordat Turkije een volwaardig lid kan worden van de unie, maar met de economische mogelijkheden van het land, en de strategische positie van Turkije kunnen we in de toekomst denk ik een belangrijke stap zetten van een economisch sterk blijvende unie. Het feit dat er in Turkije veel moslims wonen, hoeft mijns inziens geen probleem te zijn, aangezien ook zij een (zeer) strikte scheiding tussen kerk en staat kennen. 

Een belangrijk ook ontwikkelingssamenwerking-gerelateerd onderwerp dat GroenLinks prominent in haar beleid verwerkt heeft is het immigratie- en vreemdelingenbeleid. GroenLinks is een van de weinige partijen die de immigratiestroom vanuit de ontwikkelingslanden weinig willen inperken. (d.w.z. gereguleerd laten doorgaan), Een punt waarmee ik het absoluut eens ben. Vaak gaat het hier om zeer gemotiveerde mensen die hier aan het werk willen. Iets wat we, mijns inziens, alleen maar moeten bevorderen. Zo worden de gaten op de markt waar nu een tekort is (laaggeschoold werk) opgevuld, en krijgen deze mensen een betere toekomst. En zeker in een aantrekkende economie is dit handig. Wel staat GroenLinks een actieve integratieprocedure voor met aandacht voor de mensen. Iets wat door veel partijen toch wat minder de aandacht krijgt. Het kijken in kansen is kenmerkend voor het beleid van GroenLinks is hier bepalend, en dat spreekt me aan. 

Een laatste punt dat ik kort wil aanstippen is het milieubeleid dat ik ook een belangrijk politiek issue vind. Als mensen hebben we vanuit de Bijbel een duidelijke rol gekregen als rentmeesters van Gods schepping. Ik vind het daarom belangrijk dat er in beleid een duidelijke lijn gevolgd wordt waarin die verantwoordelijkheid van de mens voor een leefbare wereld terugkomt. Helaas kent bijna geen van de partijen in de kamer, naar mijn mening, een dergelijk beleid, met uitzondering van GroenLinks en in iets mindere mate de ChristenUnie. Natuurlijk zijn er sinds de film "An inconvenient truth" en de alarmerende rapporten van het IPCC in alle partijprogramma's meer aandachtspunten opgenomen, maar eigenlijk alleen GL en CU hebben zeer verregaande maatregelen, ook in eigen land, opgenomen die een echte voortrekkersrol voor NL zien wat milieubeleid betreft. 

Mensen met wie ik het over dit onderwerp gehad heb vragen me vaak naar aanleiding van een gesprek over stemgedrag, waarom ik uiteindelijk niet op ChristenUnie stem, omdat ook in hun programma zeker veel overeenkomsten voorkomen met dat van GroenLinks. Op zich is dat een vrij lastige vraag, maar zoals eerder al een beetje aangegeven is er een aantal kleine verschillen dat voor mij de doorslag geeft:

... Het standpunt ten opzichte van Turkije van de CU
... De visie op Europa
... Accenten in het sociale zekerheidsbeleid
... Visie op ontwikkelingssamenwerking 
... Milieubeleid 
... Immigratie, en vreemdelingenbeleid

Natuurlijk kent GroenLinks echter ook een aantal punten in haar beleid die in veel mensen hun ogen niet goed samengaan met de Bijbelse waarden. Dit zijn naar mijn mening inderdaad belangrijke waarden. Ik vrees alleen dat je, al zou je deze waarden liefst uit een verkiezingsprogramma als dat van GroenLinks hebben, deze punten nooit uit het huidige Nederlandse beleid dat er al is zult kunnen krijgen, aangezien meer dan de helft van de kamer en bevolking voor, of niet tegen de huidige wetgeving is. Uiteindelijk denk ik dus dat je op andere punten waarin nog wel een, in mijn ogen, christelijk beleid mogelijk is  in dit land, zeker aandacht moet vragen voor een christelijker beleid. En ik denk dat voor de punten die ik belangrijk vind, GroenLinks het best mijn standpunten verwoorden kan.

Rvv, 2008

PS. Ik ben niet verantwoordelijk voor mogelijke spelfouten of feitelijke onjuistheden in dit artikel.

Gerelateerde artikelen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten